Polityka Prywatności
  1. Speaktonative Sp. z o.o. jako właściciel serwisu umieszczonego pod adresem www.speak2native.com i występujący jako Administrator Danych, dokłada wszelkich starań w zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonym danym osobowym. Dane te są szczególnie chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, wszelkie zaś przetwarzanie jest zgodne z ustawą o danych osobowych. Baza danych została zgłoszona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych i jest wpisana do ogólnokrajowego rejestru danych osobowych pod numerem:
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne wyrażenie zgody przez Użytkowników serwisu, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, w zakresie niezbędnym do realizacji oraz rozliczeń usług świadczonych przez Administratora Danych. Serwis www.speak2native.com skierowany jest do osób prawnych, do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do osób fizycznych – pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia albo nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem serwisu, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela.
  3. W celu rejestracji osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, powinny wypełnić formularz rejestracyjny ze wszystkimi polami obowiązkowymi, zawierającymi m. in. dane teleadresowe, numer NIP, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego. Osoby prawne, dodatkowo powinny uzupełnić numer KRS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  4. W celu rejestracji, osoby fizyczne podają swój adres e-mail, w celach weryfikacji oraz dane osobowe.
  5. Administrator zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewnia prawo wglądu do swoich danych, żądania aktualizacji, zmian oraz prawo usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. W tym ostatnim przypadku jest to jednoznaczne z usunięciem konta Użytkownika z serwisu. Administrator może określić dłuższy termin usunięcia danych z bazy, jeśli Użytkownik zalega z należnościami wobec Serwisu bądź naruszył Regulamin lub złamał obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  6. Podane dane są zbierane w celu realizacji usługi, świadczonej przez Administratora, prezentowania aktualnej oferty Serwisu drogą mailową bądź telefoniczną oraz do kontaktowania się w innych czynnościach, związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
  7. Administrator ma prawo udostępnić dane podmiotom współpracującym z Serwisem w zakresie realizacji usługi zamówionej przez Użytkownika. Udostępniane są wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko Usługobiorcy i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, państwo, numer telefonu.
  8. Dane zawarte w bazie danych Serwisu mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom sprawiedliwości.
  9. Dane Użytkowników, za ich zgodą mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w przypadkach wskazanych przez Administratora.