Regulamin portalu „Speaktonative”

 

§ 1

Definicje

Określenia użyte poniżej oznaczają:

1)     Speaktonative – Speaktonative spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladzi, adres: 41-250 Czeladź, ul. Reymonta 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000438168, NIP 6252447465, kapitał zakładowy 5.000 zł, nr zgłoszenia do GIODO: 152177

2)     Portal – portal internetowy, prowadzony i zarządzany przez Speaktonative w domenie www.speak2native.com, za pośrednictwem którego Speaktonative umożliwia osobom trzecim oferowanie i świadczenie on-line usług polegających na nauce języka, jak i korzystanie z tych usług przez osoby trzecie,

3)     Lektor – osoba fizyczna, świadcząca za pośrednictwem Portalu usługi polegające na nauce języka,

4)     Szkoła – podmiot prowadzący działalność w zakresie nauki języka za pośrednictwem zatrudnionych przez siebie nauczycieli,

5)     Student – osoba fizyczna, korzystająca za pośrednictwem Portalu z usługi polegającej na nauce języka,

6)     Użytkownik – Lektor, Student lub Szkoła,

7)     Konto – indywidualne i powiązane z loginem Użytkownika konto, umożliwiające korzystanie z Portalu,   

8)     Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Usługi świadczone przez Speaktonative na rzecz Użytkowników polegają na:

1)     umożliwieniu Lektorowi lub Szkole przedstawienia w Portalu oferty na świadczenie usług polegających na nauce języka w formie konwersacji,

2)     umożliwieniu Studentowi wyszukania i zapoznania się w Portalu z ofertą Lektora lub Szkoły oraz jej przyjęcia,

3)     zapewnieniu możliwości przeprowadzenia on-line za pośrednictwem Portalu zajęć nauki języka w formie konwersacji, na warunkach uzgodnionych przez Lektora lub Szkołę i Studenta.

2. Portal umożliwia oferowanie i korzystanie z nauki dowolnego języka. Speaktonative udostępnia Użytkownikom zasoby Portalu dla celu wskazanego w ust. 3.

3. Speaktonative umożliwia Lektorowi, Szkole i Studentowi zawarcie umowy o naukę języka za pośrednictwem Portalu. Speaktonative w żaden sposób nie jest stroną umowy o naukę języka, zawieranej pomiędzy Lektorem, Szkołą a Studentem za pośrednictwem Portalu.

4. Usługi świadczone przez Speaktonative na rzecz Użytkowników mają charakter usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Speaktonative jest dokonanie rejestracji w Portalu w sposób opisany w § 3.

 

§3

Użytkownicy i rejestracja w Portalu

1. Lektorem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć z nauki języka.

2. Studentem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Za zgodą przedstawiciela ustawowego Studentem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat albo osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Szkołą może być podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie nauki języka, zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie, w którym posiada on swoją siedzibą lub, w którym został on zarejestrowany.

4. W celu rejestracji Użytkownik powinien dokonać wyboru w jakim charakterze rejestruje się w Portalu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Portalu. Formularz rejestracyjny w Portalu dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej, a także w wersjach językowych, w jakich prowadzone będą zajęcia za pośrednictwem Portalu.

5. Rejestracja w charakterze Lektora obejmuje w szczególności:

1)     podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz adresu poczty elektronicznej,

2)     podanie państwa rezydencji podatkowej Lektora,

3)     wskazanie posiadanych umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z nauki języka oraz doświadczenia,

4)     przedstawienie oferty w zakresie świadczenia usług nauki języka,

5)     utworzenia loginu i hasła dostępu do Portalu.

6. Rejestracja w charakterze Szkoły obejmuje w szczególności:

1)     podanie pełnej nazwy oraz formy prawnej prowadzenia działalności, adresu siedziby oraz adresu poczty elektronicznej,

2)     państwa rezydencji podatkowej Szkoły,

3)     przedstawienie możliwości prowadzenia zajęć z nauki języka obcego oraz doświadczenia,

4)     przedstawienie listy nauczycieli Szkoły.

7. Rejestracja w charakterze Studenta obejmuje w szczególności:

1)     podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej,

2)     utworzenia loginu i hasła dostępu do Portalu.

8. W przypadku Studenta, który nie ukończył 18 lat, bądź który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest również wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego Studenta.

9. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z opisem sposobu potwierdzenia rejestracji. W przypadku Studenta, o którym mowa w ust. 8, wiadomość taka wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego.

10. Podczas rejestracji Speaktonative może żądać dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podawanych przez Użytkownika. W szczególności Speaktonative przysługuje prawo żądania skanów dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika, jak również żądania skanów dokumentów potwierdzających fakt zarejestrowania Szkoły.

11. Po potwierdzeniu rejestracji Speaktonative utworzy Użytkownikowi Konto. Z momentem utworzenia Konta pomiędzy Speaktonative a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem.

12. W terminie 10 dni od daty zwarcia umowy, o której mowa w ust. 9, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie elektronicznej na adres: contact@speak2native.com lub na piśmie na adres Speaktonative. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy Użytkownik dokonał jakichkolwiek czynności zmierzających do zawarcia umowy o naukę języka za pośrednictwem Portalu.

13. Użytkownik może tworzyć i korzystać wyłącznie z jednego Konta. Użytkownik nie może korzystać z Konta innego Użytkownika, jak również nie może udostępniać osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie ze swojego Konta.

14. Konto Użytkownika nie podlega zbyciu.

15. Na Koncie gromadzone są dane związane z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika, a w szczególności informacje dotyczące zawartych przez Użytkownika umów o naukę języka.

16. W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji za pośrednictwem dostępnego w Portalu formularza aktualizacyjnego.

 

§ 4

Warunki korzystania z Portalu

1. Korzystanie z Portalu wymaga dostępu do sieci Internet za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia umożliwiającego otwarcie strony WWW Portalu.

2. Portal umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie czy za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia możliwe będzie prawidłowe korzystanie z Portalu. Speaktonative nie bierze odpowiedzialności za brak działania bądź nieprawidłowe działanie Portalu na komputerze, tablecie lub urządzeniu o innych parametrach lub konfiguracji niż zalecana

3. W okresie funkcjonowania Portalu mogą wystąpić przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu, związane z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych. O planowanych przerwach lub utrudnieniach Speaktonative poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

4. Korzystanie z Portalu wymaga zalogowania w Portalu przy użyciu utworzonego przez Użytkownika loginu i hasła.

5. W dowolnym momencie Użytkownik może dokonać zmiany hasła, za pomocą którego loguje się w Portalu. Zmiana hasła następuje za pośrednictwem zakładki „Zmiana hasła”, dostępnej w Potralu.

6. W  sytuacji  gdy Użytkownik zapomni hasła dostępu do Portalu istnieje możliwość uzyskania hasła tymczasowego. W tym celu Użytkownik powinien podczas procedury logowania kliknąć w pole „Zapomniałem hasła”. Po kliknięciu w pole „Zapomniałem hasła” na adres mailowy Użytkownika wysłana zostanie wiadomość zawierająca tymczasowe hasło umożliwiające zalogowanie w Portalu. Po zalogowaniu w Portalu Użytkownik powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło za pośrednictwem zakładki „Zmiana hasła”, dostępnej w Portalu.

7. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu. Wszelkie czynności Użytkowników, podejmowane w ramach Portalu, powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. 

8. Zabronione jest w szczególności:

1)     wprowadzenie w błąd Użytkowników poprzez podawanie niepełnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych bądź informacji,

2)     wykorzystywanie Portalu do działania na szkodę innych Użytkowników,

3)     wykorzystywanie Portalu w celu popełnienia czynu zabronionego,

4)     wykorzystywanie Portalu do rozpowszechniania treści, poglądów lub opinii naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje bądź jakiekolwiek dobra osobiste.

 

§ 5

Usługi świadczone w Portalu

1. Usługi świadczone w Portalu na rzecz Lektora obejmują:

1)     zamieszczenie w Portalu informacji o osobie Lektora oraz posiadanych kwalifikacjach,

2)     zamieszczenie w Portalu opracowanej przez Lektora oferty zajęć z nauki języka,

3)     zapewnienie komunikacji ze Studentami zainteresowanymi ofertą Lektora celem ustalenia warunków na jakich przeprowadzone zostaną zajęcia, a w szczególności wyboru języka zajęć, terminu i długości trwania zajęć, ceny za zajęcia oraz sposobu płatności,

4)     zapewnienie możliwości przeprowadzenia zajęć on-line, w umówionym przez Lektora i Studenta terminie.

2. Usługi świadczone w Portalu na rzecz Szkoły obejmują:

1)     zamieszczenie w Portalu informacji o Szkole oraz o posiadanym doświadczeniu,

2)     zamieszczenie w Portalu opracowanej przez Szkołę oferty zajęć z nauki języka,

3)     zamieszczenia w Portalu informacji o współpracujących ze szkołą nauczycielach, ich doświadczeniu i kwalifikacjach,

4)     zapewnienia komunikacji ze Studentami zainteresowanymi ofertą Szkoły celem ustalenia warunków na jakich przeprowadzone zostaną zajęcia, a w szczególności wyboru języka zajęć, nauczyciela, terminu i długości trwania zajęć, ceny za zajęcia oraz sposobu płatności,

5)     zapewnienie możliwości przeprowadzenia zajęć on-line w umówionym przez Szkołę i Studenta terminie.

3. Usługi świadczone w Portalu na rzecz Studenta obejmują:

1)     zapewnienie możliwości zapoznania się z zamieszczonymi w Portalu informacjami, dotyczącymi Lektora lub Szkoły oraz ofertami zajęć z nauki języka,

2)     zapewnienie komunikacji z Lektorem lub Szkołą w celu ustalenia warunków, na jakich przeprowadzone zostaną zajęcia, a w szczególności wyboru języka zajęć, terminu i długości trwania zajęć, ceny za zajęcia oraz sposobu płatności,

3)     zapewnienie możliwości uczestniczenia w zajęciach on-line w umówionym przez Studenta terminie.

4. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami prowadzona będzie przy pomocy dostępnego w Portalu komunikatora, umożliwiającego wymianę informacji tekstowych.

5. Zajęcia on-line prowadzone będą w formie video-chatu, przy jednoczesnej obecności Lektora bądź nauczyciela Szkoły i Studenta.

 

§ 6

Opłaty

1. Usługi świadczone przez Speaktonative, za pośrednictwem Portalu, na rzecz Lektora i Szkoły są odpłatne.

2. Wykaz i wysokość opłat obciążających Lektora i Szkołę oraz zasady ich naliczania i pobierania określone zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Usługi świadczone przez Speaktonative za pośrednictwem Portalu, na rzecz Studenta, nie podlegają opłatom.

4. Wszystkie transakcje finansowe realizowane są za pośrednictwem serwisu: PAYPAL lub PayU. Portal speaktonative umożliwia dokonanie płatności metodami:

– przelewami elektronicznymi realizowanymi przez serwis PayU.pl

– płatnościami kartami płatniczymi za pośrednictwem serwisu PayU.pl

5. Student dokonuje płatności na rzec Lektora korzystając z systemu portalu Speak2native.com.

6. Student zasila swoje wirtualne konto wpłatami. W momencie opłaty za lekcję odpowiednia kwota – zgodna z wystawioną ceną za lekcję u danego lektora, jest ściągana z konta Studenta i blokowana na wirtualnym koncie do momentu zakończenia lekcji.

7. Student ma 24 godziny na wniesienie reklamacji mogącej spowodować brak opłaty za lekcję. Po upływie 24 godzin pieniądze są odblokowywane i przekazywane na konto lektora.

 

§ 7

Zawieszenie Konta

1. W przypadku gdy zachowania Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy szkodzą innym Użytkownikom Portalu, Speaktonative przysługuje prawo zawieszenia Konta Użytkownika na czas oznaczony lub nieoznaczony.

2. Zawieszenie Konta Użytkownika ma ten skutek, że Użytkownik ma jedynie wgląd do Konta, ale nie może korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

3. W okresie zawieszenia Konta nie będą naliczane opłaty z tytułu korzystania z Portalu.

4. Przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta następuje na wniosek Użytkownika. Speaktonative może uzależnić przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta od zaprzestania działań naruszających postanowienia Regulaminu lub od usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń.

 

§ 8

Odpowiedzialność

1. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Użytkownikom swoim działaniem lub zaniechaniem, a w szczególności za szkody powstałe na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

2. Speaktonative nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i prawdziwość danych podawanych przez Użytkowników zakładających Konta. W szczególności Speaktonative nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji dotyczących kwalifikacji Lektorów i doświadczenia Szkoły.

3. Speaktonative nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia zaistniałe na skutek kontaktów pomiędzy Użytkownikami.

4. Speaktonative nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną możliwość zawarcia lub wykonania przez Lektora, Szkołę lub Studenta umowy o naukę języka. Ponadto Speaktonative nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Lektora, Szkołę lub Studenta umowy o naukę języka. 

 

§ 9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Speaktonative sp. z o.o., adres: 41-250 Czeladź, ul. Reymonta 65.

2. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zarejestrowany pod numerem 20208/2014 w rejestrze zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji w Portalu oraz w celu realizacji przez Speaktonative usług świadczonych na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu. Za odrębną zgodą Użytkowników Speaktonative przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych.

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, zaś Użytkownikom służy prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Speaktonative przetwarza dane osobowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w tym zapewnia Użytkownikom możliwość realizacji służących Użytkownikom uprawnień.

 

§ 10

Regulamin

1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w języku polskim i angielskim w Portalu pod adresem: www.speak2native.com/regulamin. Ponadto treść Regulaminu jest udostępniana każdemu Użytkownikowi w trakcie rejestracji Konta. Treść Regulaminu może być utrwalona poprzez pobranie i zapisanie pliku lub wydrukowanie Regulaminu.

2. W przypadku różnic w treści polskiej i angielskiej wersji językowej, a także w przypadku dokonywania interpretacji postanowień Regulaminu, wiążąca będzie polska wersja językowa.

3. Speaktonative zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu w Portalu. O zmianach Regulaminu Użytkownicy powiadamiani będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez Speaktonative. Oświadczenie takie powinno być przesłane na adres: contact@speak2native.com i wywołuje skutek, o którym mowa w §12.

 

§ 11

Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, dotyczącej usług świadczonych przez Speaktonative za pośrednictwem Portalu.

2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w Portalu w zakładce: www.speak2native.com bądź na następujący adres poczty elektronicznej: contact@speak2native.com.

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej login pod jakim jest zarejestrowany w Portalu oraz dokładnie opisać podstawy reklamacji.

4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Speaktonative. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

5. Postanowienia powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń Użytkownika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 12

Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych Regulaminem. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane za pomocą formularza, dostępnego w Portalu.

2. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje z chwilą złożenia oświadczenia.

3. Rozwiązanie umowy przez Lektora lub Szkołę nie zwalnia Lektora lub Szkoły z obowiązku dokonania rozliczeń względem Speaktonative z tytułu usług świadczonych przez Speaktonative za pośrednictwem Portalu, do dnia rozwiązania umowy.

4. Rozwiązanie umowy powoduje usunięcie Konta oraz przypisanych do niego danych i informacji, za wyjątkiem tych danych i informacji, których przechowywanie jest niezbędne ze względu na przepisy prawa.

 

§ 13

Prawo właściwe oraz rozpatrywanie sporów

1. Do usług świadczonych przez Speaktonative na rzecz Użytkowników na warunkach określonych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z usługami świadczonymi przez Speaktonative na rzecz Użytkowników, rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.